วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
CHUE CHIN HUA CO., LTD.
นโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2008

พัฒนาคุณภาพก้าวไกล ส่งมอบฉับไว
สร้างความพอใจให้กับลูกค้า เพื่อมุ่งหน้าสู่มาตรฐานสากล

เพื่อให้บรรลุนโยบายคุณภาพดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้นำระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 อันเป็นมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ในการบริหารงาน ดังนี้

* ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ

* ดำเนินการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการลดของเสียในกระบวนการผลิต และปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

* นำข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุง เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

* จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ และความสามารถเพียงพอในการทำงานในระบบบริหารคุณภาพ

* ร่วมดำเนินงานกับผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อมีคุณภาพตามที่กำหนด

* ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

* ส่งมอบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ทันภายในระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด

* นโยบายคุณภาพจะมีการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติและ

ดำรงไว้ตลอดไป

เป้าหมายคุณภาพองค์กร

เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบัติ และพัฒนาคุณภาพ ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายสำหรับคุณภาพประจำปี 2554 ดังนี้

1. ยอดขายประจำปี 2554 จะต้องเพิ่มขึ้น 10% จากยอดขายประจำปี 2553

2. อัตราเฉลี่ยของการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภาคเอกชนในปี 2554 ต้องไม่ต่ำกว่า 90%

3. ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์โคมไฟให้มีรูปแบบ, คุณภาพ  และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นให้ได้อย่างน้อย 1 รุ่น